இந்திய உதவி

Sri Lanka

இந்தியாவின் அன்பளிப்பாக, இளவாலை புனித ஹென்றிஸ் கல்லூரி உட்பட 5 பாடசாலைகளுக்கு புதிய கட்டிடங்கள்

ஜனவரி 15, 2020 இளவாலை புனித ஹென்றிஸ் கல்லூரி உட்பட 5 பாடசாலைகளுக்கு புதிய கட்டிடங்கள் இந்திய உதவித் திட்டத்தின் கீழ் கட்டிக்கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இளவாலை புனித ஹென்றிஸ்

Read More