இலங்கை அகதிகளும் உள்வாங்கப்பட வேண்டும் – தமிழ்க் கட்சிகள்

December 11, 2019 இந்திய அரசியலமைப்பில் உள்ள குடியுரிமை பற்றிய கட்டளையில் கொண்டுவரப்பட்ட திருத்தம் நேற்று மேல் சபையில் நிறைவேறியது. இத் திருத்தத்தின் பிரகாரம் இந்தியாவிற்குள் அத்துமீறி

Read more
>/center>