இணையப் போதை

Science & Technology

சிறுவர்களின் ஸ்மார்ட் ஃபோன்களில் இணையப் பாவனைக் கட்டுப்பாடு – சீனாவில் நடவடிக்கை

இணையப் போதையைக் கட்டுப்படுத்த அரசாங்கம் முயற்சி 18 வயதுக்குக் குறைந்தவர்களின் ஸ்மார்ட் ஃபோன்களில் சில செயலிகளின் தொழிற்பாடுகளுக்கு நேரக் கட்டுப்பாட்டை விதிக்கும்படி சீன இணையக் கட்டுப்பாட்டு நிர்வாகம்

Read More