இடதுகைக்காரர்

HealthLIFE

நீங்கள் இடது கைப்பழக்கம் உள்ளவரா? உப்ஸ்…

‘சித்திரமும் கைப்பழக்கம், செந்தமிழும் நாப்பழக்கம்’ என்பார்கள். சிறு குழந்தை முதல் எந்தக் கையால் எழுத ஆரம்பீத்தீர்களோ ( அடி மட்டத்தால் மொழியில் அடிவங்கிக் கை மாறியவர்கள் தவிர)

Read More