‘மூன்று பாஷா’க்களும், ‘மூன்று பக்சா’க்களும் | 1915 ஆர்மீனியப் படுகொலையின் வரலாறும் தமிழினப் படுகொலையுடனான ஒப்பீடும்

‘மூன்று பாஷா’க்களும், ‘மூன்று பக்சா’க்களும் | 1915 ஆர்மீனியப் படுகொலையின் வரலாறும் தமிழினப் படுகொலையுடனான ஒப்பீடும் மாயமான் 1915 இல் ஒட்டோமான் சாம்ரச்சிய அதிகாரிகளினால் ஆர்மீனியர்கள் படுகொலைசெய்யப்பட்ட சம்பவம் ஒரு இனப்படுகொலை என சனியன்று

Read more