ஆதிச்சநல்லூர்

IndiaTamil History

உலகில் அதிசிறந்த உருக்கு புராதன தமிழ்நாட்டில் செய்யப்பட்டது

வூட்ஸ் உருக்கு (Wootz steel) அல்லது டமாஸ்கஸ் உருக்கு (Damascus steel) புராதன உலகத்தின் அதிசயமாகப் பார்க்கப்பட்டது. அதன் வளைந்து நெளியும் தன்மையால் வூட்ஸ் உருக்கு அந்தக்காலத்தின்

Read More