‘ஹேலீஸ்’ வால்வெள்ளியின் வரவைத் துல்லியமாகக் கணித்த யாழ்/காரைநகரைச் சேர்ந்த வானியல் மேதை அலன் ஏப்ரஹாம்

பெருமைக்குரிய தமிழர்கள் மாயமான் தூமகேது எனத் தமிழிலக்கியங்களில் குறிப்பிடப்படும் வால் வெள்ளி அல்லது வால் நட்சத்திரங்களில் மிகவும் பிரபலமானது ‘ஹேலீஸ்’ வால்வெள்ளி (Halley’s Comet). 75 வருடங்களுக்கு ஒரு தடவை உலகத்துக்குக் காட்சி தரும்

Read more