அலென் ஏப்ரஹாம்

Art & LiteratureBooksScience & Technologyமாயமான்

‘ஹேலீஸ்’ வால்வெள்ளியின் வரவைத் துல்லியமாகக் கணித்த யாழ்/காரைநகரைச் சேர்ந்த வானியல் மேதை அலன் ஏப்ரஹாம்

பெருமைக்குரிய தமிழர்கள் மாயமான் தூமகேது எனத் தமிழிலக்கியங்களில் குறிப்பிடப்படும் வால் வெள்ளி அல்லது வால் நட்சத்திரங்களில் மிகவும் பிரபலமானது ‘ஹேலீஸ்’ வால்வெள்ளி (Halley’s Comet). 75 வருடங்களுக்கு

Read More