தேகாப்பியாசத்தின் மூலம் புற்றுநோய்க்கு எதிரான உடலின் தடுப்பாற்றலை அதிகரிக்கலாம் – விஞ்ஞானிகள்

தேகாப்பியாசம், உடலின் நோய்த்தடுப்பு ஆற்றலில் பங்குகொள்ளும் சில கலங்களை வலுப்படுத்துவதன் மூலம் புற்றுநோய்களிலிருந்து உடலைக் காத்துக்கொள்கிறது எனப் புதிய ஆராய்ச்சி ஒன்று தெரிவிக்கிறது. எலிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பரிசோதனைகளில் வெற்றியளித்துள்ள நடைமுறை மனிதரிலும் பலனளிக்குமென எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Read more