எனது தனிப்பட்ட அருகுப் பார்வையில் அன்ரன் பாலசிங்கம் – டி.பி.எஸ் ஜெயராஜ் / டெய்லி எஃப்.ரி.

இன்று ‘தேசத்தின் குரல்’ அன்ரன் பாலசிங்கம் மறைந்த நாள் [இக் கட்டுரை மூத்த ஊடகவியலாளர் டி.பி.எஸ்.ஜெயராஜ் அவர்களால் இலங்கையிலிருந்து வெளிவரும் ‘டெய்லி எஃப்.ரி’ (Daily FT) பத்திரிகைக்கு ஆங்கிலத்தில் எழுதப்பட்டுப் பிரசுரமானது. அத்தோடு அவரது

Read more