அனுக் அருட்பிரகாசம்

Art & LiteratureBooksNewsSri Lanka

அனுக் அருட்பிரகாசத்தின் ‘A Passage North’ நூல் 2021 புக்கர்பரிசுக்கான குறும்பட்டியலில் இடம்பெறுகிறது

இளம் ஈழத்தமிழ் எழுத்தாளரான அனுக் அருட்பிரகாசத்தின் A Passage North என்னும் நூல் பிரித்தானியாவின் 2021 புக்கர் பரிசுக்கான குறும்பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளது. பிரித்தானியா மற்றும் அயர்லாந்தில் பதிக்கப்பட்ட

Read More
Art & LiteratureBooks

அனுக் அருட்பிரகாசத்தின் ‘A Passage North’ 2021 புக்கர் பரிசுக்குப் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது!

இலங்கைத் தமிழ் நாவலாசிரியர் அநுக் அருட்பிரகாசம் அவர்களது A Passage North என்னும் ஆங்கில மொழியிலான நாவல் 2021ம் வருடத்துக்கான ‘புக்கர்’ பரிசுக்குப் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. அருட்பிரகாசத்தின் இரண்டாவது

Read More