இலங்கையில் அதிகாரப் பகிர்வு உறுதி!

அலம்பலும் புலம்பலும் | மாயமான் ராஜபக்ச ராஜ்யத்தில் பெண்களுக்கு வழங்கப்படும் இடம் போதாது என்ற குறை இனித் தீரப் போகிறது. அதே வேளை அதிகாரப் பரவலாக்க விடயத்திலும் இலங்கை ஆட்சியாளர் இழுத்தடிக்கிறார்கள் என்ற சர்வதேசங்களின்

Read more