உலகின் இரண்டாவது அதிபணக்காரர் இந்தியாவின் கெளதம் அதானி

கெளதம் அதானியின் குடும்ப சொத்து $155.4 பில்லியன் டாலர்களை எட்டியதால் உலகின் இரண்டாவது அதி பணக்காரராக அதானி உயர்ந்திருக்கிறார். $155.2 பில்லியன் செல்வத்துடன் பேர்ணார்ட் ஆர்னோல்ட் குடும்பம் இதுவரை இரண்டாவது நிலையில் இருந்து வந்தது.

Read more

இந்தியக் கடனுக்கு இலங்கை இனிமேல் துணை ஈடு (collateral) வழங்கவேண்டும்

சூடு பிடிக்கிறது அதானி விவகாரம் இந்தியா இலங்கைக்கு இதுவரை க்டனாக US$ 6 பில்லியன் வரை கொடுத்திருக்கிறது. இதில் சில பில்லியன்கள் ‘லைன் ஒஃப் கிறெடிட்’ என்ற வகையில் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. இதற்கு அப்போது துணையீடாக

Read more