அணுச்சேர்க்கை

Science & Technologyசிவதாசன்

அணுச்சேர்க்கை (Fusion) மூலம் ஆற்றலுருவாக்கம்

ஒரு விளக்கம் சிவதாசன் சமீபத்தில் ஒரு செய்தி வந்தது – அணுக்கருச் சேர்க்கை மூலம் (nuclear fusion) சக்தியை (energy) உருவாக்குவதில் விஞ்ஞானிகள் வெற்றிபெற்றுள்ளனர் என்பதே அச்

Read More