உளூர் பாறை மீதேறத் தடை | அவுஸ்திரேலிய அணங்கு குல மக்களுக்கு வெற்றி!

அக்டோபர் 25, 2019 பாறையேறும் சுற்றுலாவாசிகள் உளூரு (Ayres Rock) எனப்படும் பாறை மத்திய அவுஸ்திரேலியாவிலிருக்கிறது. அலிஸ்…

Continue Reading உளூர் பாறை மீதேறத் தடை | அவுஸ்திரேலிய அணங்கு குல மக்களுக்கு வெற்றி!