அகலும் பாரதம்

Columnsமாயமான்

அகலும் பாரதமும் ஒடுங்கும் ஈழமும்…

மாயமான் ஈழப் பிரச்சினை அவ்வப்போது வீங்கி வெடிக்கிறேன் என்று வெருட்டியபோதெல்லாம் இந்திய அன்னை ஈழத்தைக் கிள்ளி எடுத்து தனது சிறகுகளுக்குள் அடைக்கலம் தந்துவிட மாட்டாரா என அறியா

Read More