அமைச்சர்கள் பதவி பறிப்பு – பங்காளிகளின் திட்டமிட்ட கூட்டுச் செயற்பாடு

ஃபெளசர் மஃரூப் “ஆறு கடக்கும் வரைதான் அண்ணனும் தம்பியும் என்பார்கள்! “. இது மகிந்தவுக்கும் கோதாவுக்கும் பொருந்தும்! இப்போது நிகழ்ந்திருப்பது இரண்டாவது நிகழ்வு ! இது போல் முன்பும் இரட்டையர் இருவர் தூக்கி வீசப்பட்டனர்!

Read more