வத்திக்கான் | பாப்பரசர் ஃபிரான்ஸிஸை அகற்றுவதற்குச் சதி முயற்சி

-இத்தாலிய பத்திரிகை லா ஸ்தாம்பா பாப்பரசர் 16ம் பெனெடிக்ட்டின் மரணத்தைத் தொடர்ந்து தற்போதுள்ள பாப்பரசர் ஃபிரான்ஸிஸையும் பதவியிலிருந்து விலக்குவதற்கு வத்திக்கானிலுள்ள சில மதகுருக்கள் (கார்டினல்கள்) கூட்டுச்சதியொன்றை மேற்கொண்டுவருவதாக பெயர் குறிப்பிட விரும்பாத மதகுருவொருவர் குறிப்பிட்டதாக

Read more

கனடா: ஏமாற்றம் தரும் பாப்பரசர் ஃபிரான்சிஸ் வருகை – யாருக்கு மன்னிப்பு?

சிவதாசன் பாப்பரசர் ஃபிரான்சிஸ் ஜூலை 24 அன்று கனடாவுக்கு வந்திருக்கிறார். கனடாவுக்கு அவர் மேற்கொள்ளும் முதல் வரவு இது. வழக்கமான பாப்பரசர்களின் வரவுகளைப் போலல்லாது இவரது வரவு ஒரு விடயத்தில் வரலாற்று முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.

Read more