கலித்தொகை 94

வலையில் பிடித்தது மருதம், குறளனும் கூனியும் சொன்னது மருதன் இளநாகனார் பாடல்: குறளன்: என் நோற்றனை கொல்லோ?நீர் உள் நிழல் போல் நுடங்கிய மென் சாயல்ஈங்கு உருச் சுருங்கிஇயலுவாய்! நின்னோடு உசாவுவேன், நின்றீத்தை!கூனி: அன்னையோ!

Read more