இலக்கியம்

இலக்கியம்

கலித்தொகை 94

வலையில் பிடித்தது மருதம், குறளனும் கூனியும் சொன்னது மருதன் இளநாகனார் பாடல்: குறளன்: என் நோற்றனை கொல்லோ?நீர் உள் நிழல் போல் நுடங்கிய மென் சாயல்ஈங்கு உருச்

Read More