ஆன்மீக விஞ்ஞானம் | ஒரு உன்மத்த விசாரணை

சிவதாசன் உன்மத்தம் என்ற சொல்லுக்குப் பொருள் தெரியாமலேயே வாழ்வில் மூன்றாம் கூற்றுக்குள் வந்தாகிவிட்டது. இருள் விலகுகிறதா அல்லது ஒளி தோன்றுகிறதா…

Continue Reading ஆன்மீக விஞ்ஞானம் | ஒரு உன்மத்த விசாரணை

செவ்வாய்ப் பயணம் | பெர்சீவியரன்ஸின் பயணக் கதை….

சிவதாசன் 'பெர்சீவியரன்ஸ்' வாகனம் செவ்வாயில் வெற்றிகரமாகத் தரையிறங்குமென்று தான் ஏற்கெனவே கணித்துக் கூறியிருந்தேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு வந்தார் சாத்திரியார். "வியாழன்…

Continue Reading செவ்வாய்ப் பயணம் | பெர்சீவியரன்ஸின் பயணக் கதை….

தலைநகரில் திருவிழா | அமெரிக்காவின் ‘துரும்பர்’ நாடகம் – ஒரு (மாதிரியான) பார்வை

சிவதாசன் அப்பாடா, ஒருவாறு முடிந்துவிட்டது. 'கலவரம் செய்வது எப்படி' என அமெரிக்க அரசியல்வாதிகள் கொடுத்த இணையவழிக் கல்வி ஒருவாறு முடிவுக்கு…

Continue Reading தலைநகரில் திருவிழா | அமெரிக்காவின் ‘துரும்பர்’ நாடகம் – ஒரு (மாதிரியான) பார்வை