தனது மரண அறிவித்தலைத் தானே எழுதிவிட்டு இறந்துபோன உமாமஹேஷ்

  • Post published:October 17, 2020
  • Post category:INDIA / LIFE

'Recycled teenager', 'retired rat race runner' எனப் பல பெயர்களால் தன்னை அழைத்துக்கொள்ளும் சென்னை வாசியான எஜ்ஜி கே. உமாமகேஷ் மரணமடைவதற்கு முதல்…

Continue Reading தனது மரண அறிவித்தலைத் தானே எழுதிவிட்டு இறந்துபோன உமாமஹேஷ்

பொம்பேயில் திருடிய பொருட்களைத் திருப்பியனுப்பிய பெண்

  • Post published:October 14, 2020
  • Post category:LIFE

துரத்தும் துரதிர்ஷடம் காரணமாம் கி.பி. 79 இல், இத்தாலியின் தென் பகுதியிலுள்ள வெசுவிசியஸ் என்னும் எரிமலை வெடித்ததால் புகைந்துபோன நகரம் பொம்பே. வெசிவியஸ் மலையடிவாரத்திலுள்ள…

Continue Reading பொம்பேயில் திருடிய பொருட்களைத் திருப்பியனுப்பிய பெண்

‘A Hero In Our Eyes’: அமெரிக்காவில் கெளரவிக்கப்படும் டாக்டர்.எஸ்.ரகுராஜ்

  • Post published:August 26, 2020
  • Post category:LIFE / HEALTH

"காலங்கள் பகைக்கும்போது வீரர்கள் உருவாகிறார்கள்" நியூ யோர்க்கைத் தளமாகக் கொண்டியங்கும், Hale Global ஊடக நிறுவனத்தின் இணையத்தளமான PATCH அமெரிக்காவில் சமூக மாற்றங்களை ஏற்படுத்திவரும்…

Continue Reading ‘A Hero In Our Eyes’: அமெரிக்காவில் கெளரவிக்கப்படும் டாக்டர்.எஸ்.ரகுராஜ்