1983 கலவரம் | கறுப்பு ஜூலை

வரலாற்றுப் பதிவு இலங்கையில் இனவழிப்பு முயற்சிகள் என வரையறைப்படுத்தக்கூடிய சம்பவங்களில் ஒன்றாக 1983 கலவரத்தையும் பார்க்கலாம். சுருக்கம்…

Continue Reading 1983 கலவரம் | கறுப்பு ஜூலை

EPRLF உறுப்பினர் மீதான புலிகளின் தாக்குதல் (1990)

இக்குறிப்பு ராகவன் கணேசுவால் எழுதப்பட்டு பாரிஸ் சுகானால் முகநூலில் பதியப்பட்டது. 1990களின் ஆரம்பத்தில் இந்தியப்படை யாழ்ப்பாணத்தை விட்டு…

Continue Reading EPRLF உறுப்பினர் மீதான புலிகளின் தாக்குதல் (1990)