ஹைட்றொக்ஸிகுளோறோகுயீன் பற்றித் தவறான தகவல்கள் பரப்பப்படுகிறதா?
ஹைட்றொக்ஸிகுளோறோகுயீன்

ஹைட்றொக்ஸிகுளோறோகுயீன் பற்றித் தவறான தகவல்கள் பரப்பப்படுகிறதா?

இலாபத்தை முன்வைத்து திரிக்கப்படும் தகவல்கள் வைத்தியன் கோவிட்-19 நோய்க்குத் தீர்வாகும் என ஜனாதிபதி ட்றம்பினால் அறிவிக்கப்பட்டுப் பிரபலமான…

Continue Reading ஹைட்றொக்ஸிகுளோறோகுயீன் பற்றித் தவறான தகவல்கள் பரப்பப்படுகிறதா?