செவ்வாய்ப் பயணம் | பெர்சீவியரன்ஸின் பயணக் கதை….

சிவதாசன் 'பெர்சீவியரன்ஸ்' வாகனம் செவ்வாயில் வெற்றிகரமாகத் தரையிறங்குமென்று தான் ஏற்கெனவே கணித்துக் கூறியிருந்தேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு வந்தார் சாத்திரியார். "வியாழன்…

Continue Reading செவ்வாய்ப் பயணம் | பெர்சீவியரன்ஸின் பயணக் கதை….

வேலைத்தலத்தில் கோவிட் தொற்றியவரைக் ‘காட்டிக் கொடுக்கும்’ கைக்கடிகாரம்!

ஒன்ராறியோ மாகாணம் நடமாட்ட முடக்கத்தைத் தளர்த்தும்போது வேலைத் தலங்கள் இயலுமானவரை கோவிட் தொற்றின்றி இருப்பதற்காக மாகாணத்தின் முதல்வர் டக் ஃபோர்ட்…

Continue Reading வேலைத்தலத்தில் கோவிட் தொற்றியவரைக் ‘காட்டிக் கொடுக்கும்’ கைக்கடிகாரம்!