வன்னியின் செல்வன் – அத்தியாயம் இரண்டு

மங்களரின் கனவு ஏற்கெனவே அமளி துமளிப் பட்டுக்கொண்டிருந்த ரோஹண நாட்டின் ஆட்சிக்கு சோதிடர்களின் கூற்றுப்படி பல துர்நிமித்தங்கள் தோன்றின. எங்கே தூமகேது தோன்றப் போகின்றதோ என்று மக்கள்

Read more

Enjoy this blog? Please spread the word :)