திருக்குறள் – மொழி மாற்ற வரலாறு 

சமீபத்தில் முக நூலில் ஒரு பதிவு வந்தது. ‘ கட்டாயம் பார்க்கவும்’ குறிப்போடு வந்த இப் பதிவைத் தாண்டிப் போக முடியவில்லை. அதில் ஒரு அறிவாளி பேசிக் கொண்டிருந்தார். நல்ல பேச்சு வன்மை மிக்கவர். விடயம் இதுவரை தமிழருக்குத் தெரியாத ஒன்று. பூடகமாக நகர்த்திச் சென்ற அவரது பேச்சு பிரசார வாடையுடன் இருந்தது. சாரம் இதுதான். “ஆங்கிலேயர் இந்தியாவைக் கைப்பற்றியதும் இங்குள்ள பிராமணர்கள் ‘தேவ பாஷை’ என்ற காரணத்தைக் காட்டி சகலவிதமான சமஸ்கிருத

Read more