புதிய அரசியலமைப்பு பற்றி மஹிந்த ராஜபக்ச பொய் சொல்லி இனவாதத்தைத் தூண்டுகிறார் – அனுர குமார திஸநாயக்க

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *